Privacyverklaring

Als zelfstandig werkend orthopedagoog hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens.
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO) en hou mij aan de beroepscode.
In deze privacy verklaring worden belangrijke aspecten rondom jouw privacy uitgelegd.

Toestemming
Bij de intake teken je het aanmeldings- en toestemmingsformulier. Je geeft mij hiermee toestemming om de gedeelde gegevens op te nemen in het dossier en betrokken te zijn bij de zorg voor jou of je kind. In het behandelplan beschrijven we de (eventuele) toestemming om gegevens te delen met betrokkenen, zoals de huisarts. Als ik informatie wil delen met anderen, vraag ik vooraf altijd toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken. Dit betekent dat ik toekomstige informatie niet langer zal delen. 

Dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Het gaat hier om een digitaal en beveiligd dossier. 

Rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in óf een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Hiervoor kun je een aanvraag bij mij doen. Mocht je in het dossier (feitelijke) fouten aantreffen, dan kun je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te vragen om vernietiging van (delen uit) het dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in zal gaan op je verzoek. Alleen als ik denk dat dit niet in het belang is van je kind, kan ik het verzoek afwijzen.

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en de gezaghebbende ouders beiden de rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind de rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om de rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis de rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de persoon doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de persoon de rechten uit. 

Geheimhouding
Ik heb als orthopedagoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming informatie te delen. In dergelijke gevallen zoek ik eerst contact om dit te bespreken. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten kun je contact met mij opnemen. 

Vrijblijvend intakegesprek
Vrijblijvend intakegesprek

Het is mogelijk om een vrijblijvend gesprek in te plannen. Zo kun je meer informatie krijgen en aanvoelen of ik bied wat past bij jou en/of je gezin. We leren elkaar eerst kennen voor we besluiten samen verder te gaan.